ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMAAMA คือ สมาคมมายากลแห่งเอเชีย ที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มชมรมมายากลต่าง ๆ ของประเทศ
ในเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มชมรมมายากล จำนวน 6 ประเทศ คือ
 

  • จีน
  • ไทย   


   คุณไพรัช ธรสารสมบัติ
   Siam Magic Club

  • ไต้หวัน
  • ฮ่องกง
  • เกาหลี
  • ฟิลิปปินส์


ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการบริหาร AMA โดยมีประเทศจีนเป็นประธานกรรมการ
และมีประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษาMr.Dai Wo Qi
ประธานกรรมการ


Mr.Ton Onosaka
ที่ปรึกษา
และเป็นผู้ออกแบบโลโก้ AMA


โดยมีวัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมายากลภายในเอเชีย
  • เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานะภาพของศิลปะการแสดงมายากล
  • เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกัน
  • เพื่อปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ ด้านการแสดง และ ความคิดสร้างสร้างสรรค์
  • เพื่อการรณรงค์ไม่ให้มีการนำสัตว์มาประกอบการแสดง อย่างทารุณโหดร้าย
  • เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกันปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิกจากชมรมต่าง ๆ ในเอเชียรวม 11 แห่ง (ในแต่ละประเทศอาจมีหลายชมรม)

  • จีน
  • ญี่ปุ่น
  • ไทย
  • ไต้หวัน
  • ฮ่องกง
  • เกาหลี
  • ฟิลิปปินส์
  • สิงคโปร์
  • มาเก๊า
  • มาเลเซีย
  • บังคลาเทศปัจจุบัน AMA ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
The Federal International Societies of Magicians (FISM) ในนามของ FISM Asia
งาน AMA จะจัดขึ้นทุกปี ๆ ละหนึ่งครั้ง โดยจะจัดภายในเอเชีย ประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าภาพ
จะต้องเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการบริหารล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาประเทศที่เหมาะสม


การประกวดมายากลของ AMA ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลที่มีชื่อว่า Asian Magic Championship


 

ลำดับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน AMA


พ.ศ. 2547   จีน
พ.ศ. 2548   ไทย
พ.ศ. 2549   จีน
พ.ศ. 2550   ฮ่องกง
พ.ศ. 2551   ไทย
พ.ศ. 2552   จีน
พ.ศ. 2553   ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2554   ฮ่องกง
พ.ศ. 2555   ฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2556   มาเก๊า


Share