วิธีสร้างสรรค์ Move ในเชิง Cardistry


วิธีสร้างสรรค์ต่อไปนี้ เป็นวิธีการตามแนวคิดโดยส่วนตัวที่ผมนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ move ในเชิง cardistry
ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์ move ในเชิง cardistry ให้เป็นรูปแบบของตนเองได้
โดยอาศัยทักษะทางด้าน cardistry ที่คุณมีอยู่ ตามแนวคิดดังต่อไปนี้

(หากคุณรู้สึกลายตากับข้อมูลที่ปรากฎต่อจากนี้  คุณสามารถข้ามไปอ่านได้ที่ สรุปแนวคิด)แบบจำลองแนวคิด ลำดับที่ 1


คำอธิบายA B C คืออะไร?


A
คือ move ใดก็ได้ที่คุณสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีความชำนาญ
B คือ move ใดก็ได้ที่คุณสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีความชำนาญ แต่ไม่ควรเป็น move เดียวกับ A


ให้คุณนำ move A และ B มาปฏิบัติรวมกันให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของรูปแบบในการวางมือ
ซึ่งในช่วงที่คุณจะผูกให้ move A และ B เกิดการเชื่อมต่อกันนั้น อาจทำให้เกิด move C เกิดขึ้น


ดังนั้น C ก็คือ move ที่เกิดขึ้นระหว่างจุดเชื่อมต่อของ A และ B นั่นเอง


ข้อแนะนำ
: หาก move A และ B มีสไตล์ที่แตกต่างกัน จะช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น move C ได้ง่ายขึ้น


เมื่อสามารถสร้าง move C ได้แล้ว

ให้สร้าง move C เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง โดยการเปลี่ยน move A และ B ใหม่ในแต่ละชุด


หมายเหตุ
: หาก move A และ B ทั้งหมด มีสไตล์ที่แตกต่างกันมากกว่า 4 สไตล์ขึ้นไป


ข้อดี
มีโอกาสที่จะเกิด move C ขึ้นใหม่ได้มาก
ข้อเสีย อาจทำให้ move ในภาพรวมมีสไตล์ที่หลากหลายมากจนเกินไป


ให้นำ move C ที่ได้ในแต่ละชุด มารวมกันให้เป็น move D

ดังนั้น D ก็คือ move ที่เกิดจากการรวมกันของ move C นั่นเอง

ซึ่งคุณอาจจะต้องขัดเกลา move D (ที่เกิดการการรวมกันของ move C) ให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอีกครั้งหนึ่ง
จึงจะออกมาเป็นท่าที่สมบูรณ์


หากคุณสามารถปฏิบัติได้จนถึงขั้นตอนนี้ ผมเชื่อว่าคุณคงมีท่าที่เป็น move ในรูปแบบของตัวคุณเองขึ้นมาแล้วครับ


ข้อแนะนำ: หากคุณไม่สามารถสร้างสรรค์ move C ขึ้นมาได้ ให้นำ move A และ B มารวมกันเป็น combo
เพื่อช่วยขัดเกลาความคิดสร้างสรรค์ได้ครับ


แบบจำลองแนวคิด ลำดับที่ 2

คำอธิบาย

จากแบบจำลองแนวคิดลำดับที่ 1 ให้เปลี่ยน move A และ B เป็น D (โดยการสร้างสรรค์ move D เพิ่มเติมขึ้นอีกหลาย ๆ ท่า)
แล้วนำมาปฏิบัติตามขั้นตอนของแนวคิดลำดับที่ 1 เพื่อให้สามารถต่อยอดไปได้อีกเรื่อย ๆ โดยอาศัย move ของคุณเอง---------------------------สรุปแนวคิดลำดับที่ 1 ให้นำท่า 2 ท่ามาปฏิบัติรวมกันให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของรูปแบบในการวางมือ
ซึ่งในช่วงที่คุณจะผูกให้ท่าทั้งสองเกิดการเชื่อมต่อกันนั้น อาจทำให้เกิด move ใหม่ขึ้น ให้คุณสร้าง move ในจุดนี้เพิ่มอีกหลาย ๆ ชุด
แล้วนำ move เหล่านั้นมาขัดเกลารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นท่าใหม่

สรุปแนวคิดลำดับที่ 2 ให้สร้างสรรค์ท่าใหม่ (ตามแนวคิดลำดับที่ 1) เพิ่มเติมขึ้นอีกหลาย ๆ ท่า แล้วนำท่าเหล่านั้น
มาปฏิบัติตามขั้นตอนของแนวคิดลำดับที่ 1 เพื่อให้สามารถต่อยอดไปอีกได้เรื่อย ๆ โดยอาศัย move ของคุณเอง


จะเห็นได้ว่าผมมิได้นำเสนอหรือยกตัวอย่าง move ให้เห็นเด่นชัด เนื่องจากทั้งหมดนี้เป็นแบบจำลองแนวคิด
ที่จะช่วยให้สร้างสรรค์
move ขึ้นมาอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ซึ่ง move ที่คุณจะนำมาแทนค่าตามแบบจำลองนั้น
เป็นสิ่งที่คุณจะต้องค้นคว้า ศึกษา
ฝึกฝน และทดสอบด้วยตัวคุณเอง โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ
หรือความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเองครับ


Share