ความคิดเห็นของ Dave Buck ที่มีต่อท่า Somersault Cut

เมื่อ ตุลาคม 2552


http://community.dananddave.com/showpost.php?p=95530&postcount=5


ความคิดเห็นของ Brian Tudor ที่มีต่อคลิป 4X R.F.P

เมื่อ 18 ตุลาคม 2555


และที่ http://www.tudor2013.com/forum/

 


ความคิดเห็นของ Brian Tudor ที่มีต่อคลิป The Tudor Cut 2

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2556


Share