การประเมินอายุของไพ่ จากแสตมป์ที่ติดบนกล่องไพ่

 


ในการประเมินอายุหรือช่วงปีที่ไพ่สำรับนั้น ๆ ได้ถูกผลิตหรือวางจำหน่าย ข้อมูลจากแสตมป์ที่ติดบนกล่องไพ่จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้พิจารณาร่วมกับข้อมูลในด้านอื่น ๆ เช่น รูปแบบในการพิมพ์บนกล่องไพ่ หรือโค้ดที่ปรากฏบนไพ่ A โพดำ และจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาหาความเชื่อมโยง เพื่อประเมินอายุหรือช่วงปีที่ไพ่สำรับนั้น ๆ ได้ถูกผลิตหรือวางจำหน่าย

แต่การพิจารณาข้อมูลจากแสตมป์ที่ติดบนกล่องไพ่ จะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด เพราะจะสามารถประเมินอายุหรือช่วงปีที่ไพ่สำรับนั้น ๆ ได้ถูกผลิตหรือวางจำหน่ายได้ โดยที่ไม่ต้องแกะไพ่ออกมาตรวจสอบ

หมายเหตุ: เนื้อหาในบทความนี้จะเน้นเฉพาะข้อมูลแสตมป์ไพ่ของสหรัฐอเมริกา

 

ช่วงเวลาและอัตราภาษี (ต่อสำรับ)


- ค.ศ. 1894 ถึง 1917 อัตราภาษี 2 cents
- ค.ศ. 1917 ถึง 1919 อัตราภาษี 7 cents
- ค.ศ. 1919 ถึง 1924 อัตราภาษี 8 cents
- ค.ศ. 1924 ถึง 1940 อัตราภาษี 10 cents
- ค.ศ. 1940 ถึง 1941 อัตราภาษี 11 cents
- ค.ศ. 1941 ถึง 1965 อัตราภาษี 13 cents1894-1924


ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1894 ถึง 1924


U.S.I.R., PLAYING CARDS,
(
ON HAND AUG 1894/ACT OF AUG 1894),
2 CENTS


 


อัตราภาษีของแสตมป์ได้ถูกระบุตามการพิมพ์ไว้เป็น 2 Cents แต่แสตมป์เหล่านี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ในช่วงปีอัตราภาษี 7 Cents และ 8 Cents ด้วยเช่นกัน ให้ยึดถือตามอัตราภาษีที่ถูกประทับตราลงบนแสตมป์ ว่าเป็นอัตราภาษีในช่วงปีใด

 

ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1918 ถึง 1919

U.S.INT.REV., PLAYING CARDS, CLASS A

 ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1919 ถึง 1924

U.S.I.R., PLAYING CARDS, CLASS A

 1924-1940
10 Cents Tax Stamp


ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1924 ถึง 1929


U.S.I.R., PLAYING CARDS, 10 CENTS
ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1929 ถึง 1940


PLAYING CARDS, 10 CENTS, U.S.INT.REV.

 1940-1965
1 Pack Tax Stamp


ในปี ค.ศ. 1940 ถึง 1941 อัตราภาษีไพ่ในสหรัฐอเมริกาได้ถูกเพิ่มขึ้นจาก 10 Cents เป็น 13 Cents ดังนี้

- ค.ศ. 1924 ถึง 1940 อัตราภาษี 10 Cents ต่อสำรับ
- ค.ศ. 1940 ถึง 1941 อัตราภาษี 11 Cents ต่อสำรับ
- ค.ศ. 1941 ถึง 1965 อัตราภาษี 13 Cents ต่อสำรับ

จึงมีการเปลี่ยนอัตราภาษีของแสตมป์ให้เป็น 1 Pack เพื่อใช้สำหรับอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว


ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1940 ถึง 1965


U.S.I.R., PLAYING CARDS, 1 PACK

 
PLAYING CARDS, 1 PACK, U.S.INT.REV.

 


 

ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 (The Mid-20th Century)


บทความที่เกี่ยวข้อง
: USPCC White Label

   

 


 

 

หลังจากปี ค.ศ. 1965
Manufacturer's Seals


สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการเก็บภาษีไพ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1965
แต่บริษัทผู้ผลิตไพ่หลายรายยังคงใช้แสตมป์ตามการออกแบบของตนเอง เพื่อใช้ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบัน


1965-1976
USPCC-STM

ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1965 ถึง 1976ผลิตด้วยการพิมพ์สีน้ำเงินลงบนกระดาษสีขาว ปรุรู
ข้อความ "THE U.S. PLAYING CARD COMPANY" ในดอกโพดำ1976-ปัจจุบัน
USPCC-STK


เป็นรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 มาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละยุค ดังต่อไปนี้


ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1976 ถึง สิงหาคม ค.ศ. 2009

 

 


ผลิตด้วยการพิมพ์หมึกสีน้ำเงินลงบนกระดาษสีขาว ตัดขอบ
ข้อความ "THE U.S. PLAYING CARD COMPANY" ในดอกโพดำ


โดยเรียกกันย่อ ๆ ว่า Blue Seal หรือ แสตมป์ฟ้า/น้ำเงิน


หมายเหตุ: ในยุคนี้ได้มีการใช้แสตมป์สีดำหรือสีแดงสำหรับไพ่บางรุ่น ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดของไพ่ในแต่ละรุ่นมาพิจารณาประกอบด้วย


ตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 2009 ถึง ปัจจุบัน


USPCC ได้ย้ายฐานการผลิตจาก Cincinnati, Ohio ไปยัง Erlanger, Kentucky เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2009 และได้เปลี่ยนรูปแบบการปิดผนึก ดังนี้

 

 

ผลิตด้วยการพิมพ์หมึกสีดำลงบนกระดาษสีขาว ตัดขอบ
ข้อความ "THE U.S. PLAYING CARD COMPANY" ในดอกโพดำ


โดยเรียกกันย่อ ๆ ว่า Black Seal หรือ แสตมป์ดำ

 
หมายเหตุ: มีการใช้ Black Seal ปิดผนึกกล่องไพ่ที่ผลิตใน Ohio ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะย้ายฐานการผลิตไปยัง Kentucky

 
และตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในการประเมินอายุหรือช่วงปีที่ไพ่สำรับนั้น ๆ ได้ถูกผลิตหรือวางจำหน่าย จะต้องนำข้อมูลในด้านอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น โค้ดที่ปรากฏบนไพ่ A โพดำ (ตาม Chart ด้านล่าง) จึงจะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงหรือถูกต้องมากที่สุดครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง: USPCC Production Codes
 

 

USPCC DATING CODE CHART

from The Hochman Encyclopedia of American Playing Cards
update by Lee Asher, Don Boyer and Tom & Judy Dawson

 
ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบบทความ

USPCC-STM/STK photo by JorTorBALL
http://www.endebrock.de/stamps/st-usa.html
https://sites.google.com/site/cardconjurer/article/dating/taxstamps

http://www.dawson-on-playingcards.info/Collect/collecting.htm#Date
http://www.stamp-collecting-world.com/usrevenuestamps_RF1894.html
http://www.cypressfilms.com/bicycle/uspc_dates/uspc_dating_codes.html
http://playingcards.wikidot.com/articles:uspcc-history

Share